சனி, 3 ஏப்ரல், 2010

சித்திரை மாத இரவு வான்

சித்திரை மாத இரவு வான்
உபயோகிக்கும் முறை:
தலைக்கு மேலாக இவ்வரைபடத்தை அதில் உள்ள திசைகளுக்கு நேராக பிடித்துக்கொண்டு பார்க்கவும்.