திங்கள், 1 ஜூன், 2009

June 2009 sky chart for Tamil Nadu

Night Sky Map for Tamil Nadu- June 2009
2009 ஜூன் மாத தமிழ் நாட்டிற்கான வான் வரை படம்

படத்தினை தெளிவாகக் காண அதை சொடுக்கவும்